Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Tarva dolokivikarjääri laiendamise KMH aruande avalikustamise teade

Keskkonnaamet teatab Tarva dolokivikarjääri laiendamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Keskkonnaamet algatas keskkonnamõju hindamise 14.10.2014 kirjaga nr PV 10-5/14/13407-7. Kivikandur OÜ esitanud 10.06.2014 taotluse Tarva dolokivikarjääri kaevandamise loa nr L.MK.PM-201509 muutmiseks. Olemasolevat Tarva dolokivikarjääri (mäeeraldise pindala 5,57 ha) soovitakse laiendada 10,34 ha võrra, sellega liita Tarva II dolokivikarjäär (mäeeraldise pindala 0,79 ha). Seega on taotletava mäeeraldise pindala kokku 16,70 ha ja teenindusmaa pindala 19,34 ha. Mäeeraldisel paiknev täitedolokivi paikneb keskmiselt 1,4 m paksuse kihina ehitusdolokivil ja jääb põhjaveetasemest kõrgemale, ehitusdolokivi keskmiselt 7 m paksune lasund jääb terves ulatuses põhjaveetasemest madalamale. Taotletava mäeeraldise keskmine aastane kaevandatav maht on 47 tuh m³, luba taotletakse 25 aastaks.

Kavandatava tegevuse arendaja on Kivikandur OÜ (kontaktisik Tiit Ploom, e-post info@warren.ee, tel 5013667, Järvekalda 1, Harku vald, 76902 Harjumaa). Juhtekspert on Ain Põldvere (Maavarauuringud OÜ, e-post ain.poldvere@gmail.com, tel 510 4753). Otsustaja ja järelevalve teostaja on Keskkonnaamet (kontaktisik Marin Varblane epost marin.varblane@keskkonnaamet.ee, telefon 443 55621; Toomas Kalda, e-post toomas.kalda@keskkonnaamet.ee, tel 447 7383).

KMH aruande eelnõu ja selle lisadega (Tarva karjääri ümbruse pinna- ja põhjavee uuring; Tarva karjääri ümbruse veeseire koondaruanne; Tarva karjääri müra mõõtmine Terviseameti Tartu labori poolt; Tarva karjääri müra mõõtmistulemuste interpreteerimine; Tarva karjääri müra modelleerimine) saab tööpäeviti tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu, II korrus) ja Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee, alalehel uudised, pressiinfo.

KMH aruande kohta saab Keskkonnaametile (Roheline tn 64, 80010 Pärnu või info@keskkonnaamet.ee) esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi ajavahemikus 14. mai kuni 6. juuni 2018.

KMH aruande avalik arutelu toimub 7. juunil 2018 kell 16.00 Lääneranna Vallavalitsuse Koonga teeninduspunkti II korruse nõupidamiste ruumis.