Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Kirbla küla Võeka kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Lihula Vallavalitsus on 14.02.2007.a korraldusega nr 72 algatanud Kirbla küla Võeka kinnistu (katastriüksuse tunnused 41103:001:0143 ja 41103:001:0142) detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on vedelkütuste tankla, 50-kohalise majutus- ja toitlustusasutuse ning turismi- ja puhkemajanduseettevõtte tegevuseks vajalike hoonete rajamine.

17.03.2018.a kirjaga nr 2018/8-1/199-1 küsis Lääneranna Vallavalitsus Võeka kinnistu maaomanikelt seisukohta detailplaneeringu lõpetamise kohta. 20.04.2018.a esitasid maaomanikud nõusoleku (Lääneranna valla dokumendiregistris kiri nr 2018/8-1/199-2) detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks.
 
Haldusmenetluse § 43 lõike 1 punkti 2 alusel võib menetluse lõpetada taotleja poolt taotluse tagasivõtmise korral. Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 2 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise lõpetada, kui kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.