Lääneranna valla uudised ja teated

Hajaasustuse programmi taotlusvoor 2019

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 11. märts kuni 13. mai 2019.

Hajaasustuse programmi viiakse ellu Riigi Teatajas avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm" alusel.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veevarustussüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetatavad tegevused:

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine;
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Programmi tingimused:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud;
 • Projektil võib olla kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi;
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud;
 • Taotlus tuleb esitada iga toetatava valdkonna kohta eraldi;
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2020;
 • Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa;
 • Omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti kuludest.

Taotlusi saab esitada Lääneranna Vallavalitsusele alates 11.03.2019 ja esitamise viimane tähtpäev on 13.05.2019.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberkandjal Lääneranna Vallavalitsusele või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vallavalitsus@laaneranna.ee.

Taotlusvormid ja programmi täpsemad tingimused on leitavad Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehelt: www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm


Lisainfo:

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK)
Elukeskkonna arendamise talitus, arenduskonsultant Tiina Loorand
telefon 663 1888
e-post tiina.loorand@rtk.ee


Lääneranna Vallavalitsus
keskkonnaspetsialist Maia Leola
telefon 477 2732
mobiil 5384 3447
e-post maia.leola@laaneranna.ee