Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Hõbesalu külas algatati detailplaneering

Lääneranna Vallavolikogu algatas 21.03.2019 otsusega nr 130 Hõbesalu külas Sadamakalda, Sadamasalu,  Kadakatuka ja Männituka kinnistute detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala kogupindala ca 1,6 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa, kinnistud on hoonestamata.

Detailplaneeringu eesmärgiks on igale kinnistule ehitusõiguse määramine elamu ja ühe abihoone rajamiseks, tehnovõrkude planeerimine ja ehituskeeluvööndi vähendamine. Varbla valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala puhkeasutuste reservmaal.

Kinnistud asuvad kogu ulatuses metsamaal. Metsamaa kõlvikul ulatub ranna- ja kalda ehituskeeluvööndi laius 200 meetrini alates 1m samakõrgusjoonest, muudel kõlvikutel 100 meetrini alates 1m samakõrgusjoonest. Eelnevast tulenevalt asub planeeringuala kogu ulatuses ranna- ja kalda ehituskeeluvööndis.

Tulenevalt ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekust ning maakasutuse juhtotstarbe muutmise vajadusest, on tegemist Varbla valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

Planeeritava maa-ala kohta on koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang, kus on analüüsitud järgmisi võimalikke planeeringualaga seotud keskkonnamõjusid: pinnas, maa- ja loodusvarade kasutamine, jäätmeteke, põhja- ja pinnavesi, õhk, valgus, müra ja vibratsioon, soojus, kiirgus, lõhn.

Detailplaneeringu algatamise otsuse, lähteseisukohtade ja KSH eelhinnangu eelnõu saadeti 18.01.2019 kirjaga nr 2019/8-1/63-1 Keskkonnaametile, Päästeametile ja Rahandusministeeriumile seisukoha ja ettepanekute esitamiseks ning 21.01.2019.a kirjaga nr 2019/8-1/60-1 piirinaabritele arvamuse andmiseks.

Keskkonnaamet on 30.01.2019.a kirja nr 6-5/19/19-2 alusel seisukohal, et planeeritava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju ning KSH algatamine ei ole eeldatavalt vajalik. Planeeringu lähteseisukohtade täiendamiseks tehti ettepanek tagada planeeringuga rohelise võrgustiku funktsionaalsus, sidusus ja terviklikkus, täpsustada üleujutusohtu ning töötada välja ennetavad ja leevendavad meetmed kahju vältimiseks ning lisaks tuleb analüüsida võimalused reovee puhastamiseks. Rahandusministeerium esitas 11.02.2019.a kirjaga nr 14-11/454-2 seisukoha, milles nõustub KSH menetluse mittealgatamisega ning teeb ettepaneku kaasata detailplaneeringu koostmisse kõikide kinnisasjade omanikud kuni avaliku teeni. Päästeamet ettepanekuid ei esitanud.

KSH jäeti algatamata kuna eelhindamise tulemusena selgus, et keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub.

Koostamise algataja on Lääneranna Vallavolikogu
Koostamise korraldaja on Lääneranna Vallavalitsus
Koostaja LOOB Projekt OÜ (Jüri Pilliroog, loob@loob.ee)
Kehtestaja on Lääneranna Vallavolikogu

Otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Lääneranna Vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula linn) või vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris