Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 20. juunil 2019

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. juunil 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Päevakorra projekt:

  1. Interneti püsiühenduse võimaluste kohta maapiirkondades
  2. Lääneranna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
  3. Piha tuulepargi detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine alal P2 
  4. Lääneranna Vallavolikogu 21.06.2018. a määruse nr 24 "Lääneranna vallavara valitsemise kord" muutmine 
  5. Vallavara võõrandamine 
  6. Sundvalduse seadmine Petaaluse külas Kadaka kinnisasjal ja tee avalikuks kasutamiseks määramine
  7. Lääneranna vallale kuuluva Liustemäe tee kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega Imatra Elekter AS kasuks
  8. Varbla Vallavolikogu 22.06.2016 otsuse nr 76 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine" osaline kehtetuks tunnistamine
  9. Lääneranna valla 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine