Lääneranna valla uudised ja teated

Mereäärse küla Kuusiku kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Lääneranna Vallavolikgu tunnistas 19.09.2019.a otsusega nr 166 osaliselt kehtetuks Varbla Vallavolikogu 29.04.2004.a kehtestatud  Mereäärse küla Kuusiku kinnistu detailplaneeringu Sinilille (kü 86301:001:0497, 100% elamumaa)  ja  Nurmenuku (kü 86301:001:0496, 100% elamumaa) kinnistute osas. 

Detailplaneeringuga kavandati 2,45 ha suurusele maa-alale kolm ehituskrunti: Sinilille 6 914 m2, Nurmenuku 6 411 m2 ja Kiviranna 13 407 m2. Igale krundile on ette nähtud ühe elamu ja lisaks kindla kasutusega abihoonete (garaaž, laut, paadikuur, võrgukuur) rajamine.

Looduskaitseseaduse 01.04.2007. a kehtima hakanud redaktsiooni alusel asuvad kinnistud ehituskeeluvööndis. Ehituskeeluvööndis on uute ehitiste ja rajatiste püstitamine keelatud.

Lääneranna Vallavalitsus küsis 26.02.2018. a kirjaga nr 2018/8-3/344-1 Keskkonnaametilt arvamust ehituskeeluvööndi vähendamiseks Sinilille kinnistul. 16.03.2018. a kirjaga nr 7-9/18/2755-2 rõhutas Keskkonnaamet, et kehtestamise ajal kehtinud planeerimisseaduse (RT I 2002, 99, 579) § 9 lg 1 sätestas, et detailplaneering koostatakse valla või linna territooriumi osa kohta ja see on maakasutuse ja lähiaastate ehitustegevuse aluseks. Planeeringu kehtestamisest on möödunud 15 aastat, mistõttu ei saa eeldada, et muutunud oludes on kinnistule jätkuvalt võimalik ehitada. Keskkonnaamet lisab, et planeeringu realiseerimiseks on vajalik ehituskeeluvööndi vähendamine, mis on igakordne Keskkonnaameti kaalutlusotsus.

Otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Lääneranna Vallavalitsuses ning Lääneranna Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.