Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Keskkonnaloa taotluse teade (Forek OÜ)

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab Lääneranna Vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest.

Keskkonnaamet esitas 25.03.2021 Forek OÜ (äriregistrikood 14270074) keskkonnaloa taotluse Lääneranna Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks.

Taotlusega soovitakse Koonga II dolokivikarjääri keskkonnaloas KMIN-112 muuta kõrvaltingimust nr 8, millega fikseeriti väljaveotee asukoht. Loale lisatakse katendi kogus 93 tuh m3 ning kaevandatud maavara kasutamise otstarbeks määratakse üld- ja teedeehitus.

Koonga II dolokivikarjäär asub Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Koonga külas eraomandis oleval Kaevanduse katastriüksusel (katastritunnus 43001:001:0184). Mäeeraldise pindala on 11,86 ha ja teenindusmaa pindalal on 15,04 ha.

Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr  M-114620.