Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Keskkonnaloa taotluse teade (Avalor Invest OÜ)

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab Lääneranna Vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest.

Keskkonnaamet esitas 01.04.2021 Avalor Invest OÜ (äriregistrikood 11969862) keskkonnaloa taotluse Lääneranna Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks.

Keskkonnaluba taotletakse maavara kaevandamiseks, jäätmete tekitamiseks ja taaskasutamiseks ning dolokivi käitlemisel tekkivate saasteainete välisõhku väljutamiseks.

Taotletav Koonga IV dolokivikarjäär asub Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Koonga külas eraomandisse kuuluvatel kinnistutel Kirsimetsa (katastritunnus 33404:002:0149) ja Sigala (katastritunnus 33404:002:0136). Taotletav mäeeraldise pindala on 9,59 ha ja teenindusmaa pindala on 10,27 ha. Keskmine taotletav tootmismaht aastas on 65 tuh m3 ning loa taotletav kehtivusaeg on 30 aastat.

Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr M-109275.