Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Pressiteade

Lääneranna Vallavalitsus kujundas oma seisukoha volikogu esimehe Armand Reinmaa poolt esitatud volikogu otsuse eelnõule „Lääneranna valla haridusasutuste ümberkorraldamine" oma 17. märtsi 2023. a istungil.

Vallavalitsus nõustub esitatud eelnõu eesmärgiga, kuid lähtudes koolide teeninduspiirkondade ulatusest, koolihoonete seisukorrast, koolitranspordi korraldamise võimekusest ning piirkondlikest erisustest, teeb eelnõule muudatusettepanekud.

Lääneranna vald kulutab haridusteenuse osutamisel liiga suure ressursi hoonete haldamise peale ning tulenevalt laste vähesest arvust, puudub Lääneranna vallal võimekus väärtustada õpetajate tööd väärilise töötasuga. Haridusvõrku korrastamata ei ole võimalik muutuseid ellu kutsuda.

Vallavalitsus on seisukohal, et iga haldusreformieelse kohaliku omavalitsuse piirides on mõistlik pidada ühte kuueklassilist lasteaed-algkooli ning vallakeskuses ühte põhikooli koos gümnaasiumiga.

Koonga ja Varbla piirkonna osas on põhiliseks küsimuseks transpordi korraldamine III kooliastme lastele. Tagamaks sujuvat transpordikorraldust, näeb vallavalitsus, et piirkonna koolid kujundatakse kuueklassilisteks lasteaed-algkoolideks ümber alates 1. september 2024.

Arvestades Lõpe lähedust Lihulale, hea sagedusega ühistranspordi olemasolu ning olemasoleva koolihoone seisukorda, ei pea vallavalitsus mõistlikuks üldhariduskooli pidamist Lõpel. Vallavalitsus teeb ettepaneku volikogule alustada Lõpe klubihoone renoveerimisega ning sinna ühe lasteaiarühma väljaehitamisega. Lõpe kooli sulgemist alates 1. september 2023 peab vallavalitsus asjakohaseks ümberkorralduseks.

Tulenevalt Kõmsi ja Virtsu koolide väikesest omavahelisest vahemaast, mõlema kooli alatäituvusest ning koolide teeninduspiirkondade ulatusest, näeb vallavalitsus endise Hanila valla territooriumil ette üldhariduskooli pidamise ühes kohas. Arvestades hoonete seisukorda ja kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate olemasolu, jätkaks Kõmsi lasteaed-algkool kuueklassilisena. Virtsu aleviku lastele tagatakse transport Kõmsile koolibussiga, mis viib lapsed turvaliselt Virtsust Kõmsi kooli juurde. III kooliastme lapsed jätkavad õpinguid Lihulas. Muudatus jõustuks vallavalitsuse ettepaneku kohaselt 1. september 2023. Lasteaed jääb Virtsus edasi töötama ning selles osas muudatusi ette näha pole.

Arvestades asjaolu, et Metsküla kooli lastest on kooli piirkonnast pärit kolmandik, näeb vallavalitsus, et omavalitsuse ülesandena pakutava haridusteenuse osutamiseks ei ole otseselt vajalik pidada munitsipaalalgkooli Metskülas. Võttes arvesse Metsküla kogukonna  soovi kooli säilimise osas, teeb vallavalitsus ettepaneku muuta esitatud eelnõus Metsküla kooli sulgemise tähtaega ning sätestada selleks 1. september 2024. See võimaldab kogukonnal välja selgitada enda võimalused pidada Metsküla kooli kogukonnakoolina, mis tegutseb erakooliseaduse alusel. Juhul kui kogukond otsustab koolipidaja rolli asuda, teeb vallavalitsus volikogule ettepaneku osaleda kooli tegevuskulude katmises põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõike 7 alusel kehtestatud piirmäära ulatuses.

Lääneranna Vallavalitsus