Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus (Rõuste-Virtsu 110 kV elektriliin)

Lääneranna Vallavallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel uue 110 kV eletriliini ehitamiseks Rõuste alajaama ja Lihula-Virtsu 110 kV liini vahele:

Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse projekteerida ja ehitada Rõuste alajaama ja L170 Lihula-Virtsu 110 kV õhuliini vahele uus L036 Rõuste-Virtsu 110 kV elektri maakaabel- ja õhuliin. Liini ehitamine on osa Elering AS Lääne-Eesti elektrivõrgu tugevdamise programmist, mille tulemusena paraneb Eesti saarte varustuskindlus ning suurenevad Lääne-Eesti ja saarte taastuvenergia tootmisvõimsuste mahud.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 14.11.2023 – 27.11.2023 veebilehel www.laanerannavald.ee.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil vallavalitsus@laaneranna.ee. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete ning avaliku istungi korraldamise ettepaneku esitamise tähtaeg on 27.11.2023.

Lääneranna Vallavolikogu teeb ettepaneku asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata. Avalikku istungit ei korraldata, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid.