Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Piha tuulepargi detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju streteegilise hindamise algatamine alal P2

Lääneranna Vallavolikogu algatas 20.06.2019 otsusega nr 152 Piha külas tuulepargi detailplaneeringu koostamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise Pärnu maakonna planeeringus ja Varbla valla üldplaneeringus märgitud elektrituulikute arendusalale P2.

Detailplaneeringust huvitatud isik on OÜ Varbla Tuulepark. 
Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Lääneranna Vallavolikogu. 
Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Lääneranna Vallavalitsus. 

Elektrituulikute arendusala suurus on ca 22 ha, millele lisandub elektrikaabli asukoht. 

Algatamise otsusega tehakse ettepanek detailplaneering algatada järgmistele kinnistutele:
Arendusala osas:

 • Eeriku (kü 86301:005:0077), 100% maatulundusmaa (eraomand),
 • Hansu (kü 86301:005:0076), 100% maatulundusmaa (eraomand),
 • Sauemetsa (kü 86302:003:0035), 100% maatulundusmaa (eraomand),
 • Piha-Eespõllu (kü 86302:003:0076), 100% maatulundusmaa (eraomand),
 • Metsandi (kü 86301:004:0330), 100% maatulundusmaa (eraomand).
 • Kaablitrassi osas:
 • Moringi (kü 86301:004:0224), 100% elamumaa (eraomand),
 • Moringi-Aida (kü 86301:004:0485), 100% maatulundusmaa (eraomand),
 • Moringi (kü 86301:004:0225), 100% maatulundusmaa (eraomand),
 • Oti-Sepa tee (kü 86301:004:0286), 100% transpordimaa (munitsipaalomand),
 • Kubja (kü 86301:004:0129), 100% elamumaa (eraomand),
 • Kalda (kü 86301:004:0381), 100% maatulundusmaa (eraomand),
 • Mäe (kü 86301:004:0480), 100% maatulundusmaa (riigiomand),
 • Audru-Tõstamaa-Nurmsi tee (kü 86301:004:0079), 100% transpordimaa (riigiomand),
 • Lankuse (kü 86301:001:0368), 100% maatulundusmaa (eraomand). 

Huvitatud isik on sõlminud kirjalikud eelkokkulepped kõigi eelnimetatud erakinnistute omanikega.

Pärnu maakonnaplaneeringu lisa 6 peatüki 3.3.1 punkti 11 alusel tuleb detailplaneeringu koostamisel läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 punkti 34 alusel on olulise keskkonnamõjuga tegevus selline tegevus, mille keskkonnamõju hindamise kohustus on määratud tegevuse aluseks oleva strateegilise planeerimisdokumendiga. 

Otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Lääneranna Vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula linn) ja Lääneranna Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris