Detailplaneeringud (kehtestatud)

Lihula Alaküla tee 15a kinnistu detailplaneering

Lihula Alaküla tee 15a kinnistu detailplaneering kehtestati Lihula Vallavalitsuse 21.09.2017 korraldusega nr 268.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Lihula Alaküla tee 15a kinnistu, katastritunnus 41201:001:0046, sihtotstarvete, hoonestusala, ehitusõiguse, liiklus- ja parkimiskorralduse, servituutide, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha kindlaks määramine seoses elamu ja abihoone ehitamisega. Planeeritava ala suurus on 0,3 ha ning see asub osaliselt Pärnu-Lihula riigitee teekaitsevööndis.

Detailplaneeringuga ei muudetud Lihula valla üldplaneeringut.

Planeeringuga kavandatud elamu ja abihoone ehitamine ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 loetletud olulist keskkonnamõju omavate tegevuste hulka.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 04.09.2017 - 17.09.2017.a., avalikul väljapanekul arvamusi ja ettepanekuid planeeringu kohta ei esitatud.

Lihula Alaküla tee 15a kinnistu detailplaneering (Lääneranna valla dokumendiregister)