Detailplaneeringud (kehtestatud)

« Tagasi

Kirbla küla Kooli kinnistu detailplaneering

Kirbla küla Kooli kinnistu detailplaneering kehtestati Lihula Vallavalitsuse 03.05.2016 korraldusega nr 174.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Kooli kinnistu jagamine kaheks krundiks, kruntide sihtotstarvete, hoonestusala, ehitusõiguse, sh. olemasolevate hoonete juurdeehituste ulatuse, liiklus- ja parkimiskorralduse, servituutide, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha kindlaks määramine seoses endise Kasari kooli hoonete ümberehitamise ja laiendamisega kuni 110 kohaliseks hooldekoduks (eakate inimeste ööpäevaringne tavahooldus).

Detailplaneeringuga ei muudetud Lihula valla üldplaneeringut.

Kinnistul paiknevad endise Kasari kooli hooned. Üldplaneeringus on planeeritav maa-ala reserveeritud ühiskondlike ehitiste maana.

Planeeritav ala ei asu Natura 2000 võrgustiku alal ning planeeringuga kavandatud tegevused ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 loetletud olulist keskkonnamõju omavate tegevuste hulka.

Kirbla küla Kooli detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 04.04.2016 kuni 17.04.2016  Avalikul väljapanekul arvamusi ja ettepanekuid detailplaneeringu kohta ei esitatud.

Kirbla küla Kooli kinnistu detailplaneering (Lääneranna valla dokumendiregister)