Detailplaneeringud (kehtestatud)

« Tagasi

Kirikuküla Tikavälja kinnistu detailplaneering

Kirikuküla Tikavälja kinnistu detailplaneering kehtestati Lihula Vallavalitsuse 24.01.2017 korraldusega nr 16.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Tikavälja kinnistu (katastritunnus 41101:002:0162, pindala 10,0 ha) jagamine kaheks: maatulundusmaa sihtotstarbega ning elamu- ja ärimaa sihtotstarbega maaüksuseks, maaüksuste hoonestusala, ehitusõiguse, liiklus- ja parkimiskorralduse, servituutide, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha ning keskkonnakaitse alaste abinõude kindlaks määramine seoses elamu ja kuni 50 kohalise puhkeküla ehitamisega.

Planeeringuga muudetakse Lihula Vallavolikogu 10.06.2004 otsusega 30 kehtestatud Tikavälja kinnistu detailplaneeringut, millega nähti ette maatulundusmaa otstarbega kinnistust 2,4 ha suuruse ärimaa sihtotstarbega osa eraldamine ja sellele puhkeküla, sh. külalistemaja ning kuni 20 m2 suuruse ehitise aluse pinnaga majutushoonete ehitamine ning alad telkimiseks ja haagissuvilatele. Vastavalt planeerimisseaduse § 140 lõikele 7 tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering.

Detailplaneeringuga ei muudetud Lihula valla üldplaneeringut.

Tikavälja kinnistu detailplaneeringuga kavandatava elamu ja puhkeküla ehitamine ei oma olulist keskkonnamõju. Matsalu rahvuspargi lõunapiiril Penijõe-Suitsu riigimaantee ääres asuv planeeritav maa-ala on olnud hoonestatud, sellel paiknevad Tikavälja talu hoonete varemed. Ehitust ei kavandata avamaastikele. Tikavälja detailplaneeringuga kavandatavatel tegevustel eraldi või koos muude tegevustega ei ole eeldatavalt olulist ebasoodsat mõju Natura 2000 võrgustiku ala Matsalu rahvuspargile.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 09.01.2017.a. kuni 22.01.2017.a. Avalikul väljapanekul arvamusi ja ettepanekuid planeeringu kohta ei esitatud.

Kirikuküla Tikavälja kinnistu detailplaneering (Lääneranna valla dokumendiregister)