Detailplaneeringud (kehtestatud)

« Tagasi

Lihula Alaküla tee 15a kinnistu detailplaneering

Lihula Alaküla tee 15a kinnistu detailplaneering kehtestati Lihula Vallavalitsuse 21.09.2017 korraldusega nr 268.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Lihula Alaküla tee 15a kinnistu, katastritunnus 41201:001:0046, sihtotstarvete, hoonestusala, ehitusõiguse, liiklus- ja parkimiskorralduse, servituutide, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha kindlaks määramine seoses elamu ja abihoone ehitamisega. Planeeritava ala suurus on 0,3 ha ning see asub osaliselt Pärnu-Lihula riigitee teekaitsevööndis.

Detailplaneeringuga ei muudetud Lihula valla üldplaneeringut.

Planeeringuga kavandatud elamu ja abihoone ehitamine ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 loetletud olulist keskkonnamõju omavate tegevuste hulka.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 04.09.2017 - 17.09.2017.a., avalikul väljapanekul arvamusi ja ettepanekuid planeeringu kohta ei esitatud.

Lihula Alaküla tee 15a kinnistu detailplaneering (Lääneranna valla dokumendiregister)