Detailplaneeringud (kehtestatud)

« Tagasi

Lihula linna Piiri ja Veski tänava piirkonna detailplaneering (18.04.2019)

Eesmärk

Detailplaneeringuga eesmärgiks on Lihula linna Piiri ja Veski tänava vahelise maa-ala jagamine ja kruntide moodustamine. Planeeringuala moodustavad Piiri tänav 6 (katastritunnus 41101:001:0885), Piiri tänav 8 (katastritunnus 41101:001:0872) ja Raudtee tänav 2b (katastritunnus 41101:001:0880) kinnistud. Planeeringuga kavandatakse planeeritav maa-ala jagada tootmis- ja/või ärimaa (Piiri tn) ning elamumaa sihtotstarbega kruntideks (Veski tn). Planeeritava ala Piiri tn äärne osa moodustab olemasolevate ettevõtetega ühise tootmis- ja ettevõtluskoridori.

Detailplaneeringuga muudetakse kehtivat Lihula valla üldplaneeringut. Lihula linna Piiri tn äärse maa-ala maakasutuse juhtsihtotstarbe reserveering muudetakse elamumaa asemel  tootmisettevõtete ja ladude reservmaaks.

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Lääneranna Vallavolikogu, koostamise korraldaja Lääneranna Vallavalitsus, koostaja Klotoid OÜ.

 

Algatamine

Lääneranna Vallavolikogu algatas 23.08.2018.a otsusega nr 77  Lihula linna Piiri ja Veski tänava lähipiirkonna detailplaneeringu ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Ametiasutuste seisukohad detailplaneeringu algatamise eelnõu, lähteseisukohtade ja keskkonnamõjude eelhinnangu osas:

 

Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek (29.10.-29.11.2018)

Lihula linna Piiri ja Veski tänava piirkonna detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimus 29.10.2018-29.11.2018 Lääneranna Vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula linn) ja Lääneranna valla veebilehel.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 30.11.2018 kell 15:00 Lääneranna vallamajas (Jaama tn 1, Lihula linn).

Arvamusi detailplaneringu eelnõu kohta sai esitada kirjalikult avaliku väljapaneku lõpuni aadressil Lääneranna Vallavalitsus, Jaama tn 1, Lihula 90302 Pärnumaa või e-posti aadressil vallavalitsus@laaneranna.ee.

Avaliku arutelu protokoll (30.11.2018)

 

Detailplaneeringu eelnõu kooskõlastamine ja arvamuste küsimine (28.12.2018-28.01.2018)

Lihula Piiri ja Veski tänava piirkonna detailplaneering seisuga 21.12.2018.a.

Detailplaneering edastati kooskõlastamiseks Maa-ametile, Muinsuskaitseametile, Päästeametile ja Keskkonnaametile (28.12.2018 kiri nr 2018/8-1/961-1) ning arvamuste saamiseks Rahandusministeeriumile (28.12.2018 kiri nr 2018/8-1/963-1) ja naaberkinnistute omanikele (27.12.2018 kiri nr 2018/8-1/962-1).

Arvamused ja kooskõlastused detailplaneeringule: Muinsuskaitseamet, Päästeamet, Keskkonnaamet, Maa-amet, Rahandusministeerium.

 

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek (25.02-27.03.2019)

Detailplaneering võeti vastu Lääneranna Vallavolikogu 07.02.2019.a otsusega nr 124 ja suunati avalikule väljapanekule. 

Detailplaneeringu materjalid asuvad siin.

 
 

Avalik väljapanek toimub 25.02 – 27.03.2019 ning avalik arutelu 28. märtsil kell 16.00 Lääneranna vallamajas (Jaama tänav 1, Lihula linn).

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamused palume esitada aadressil anna.palusalu@laaneranna.ee või postiga Lääneranna Vallavalitsuse aadressil Jaama tn 1, Lihula linn, Lääneranna vald.

Avaliku arutelu protokoll (28.03.2019)

Detailplaneeringu heakskiitmine

Rahandusminiteerium kiitis 08.04.2019.a kirjaga nr 14-11/2336-2 Piiri ja Veski tänava piirkonna detailplaneeringu heaks. 

Detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneering kehtestati Lääneranna Vallavolikogu 18.04.2019 otsusega nr 140