Detailplaneeringud (kehtestatud)

« Tagasi

Lihula Oja tn 9 detailplaneering

Lihula Oja tn 9 kinnistu detailplaneeringu on kehtestatud Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2017 otsusega nr 31.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Lääneranna valla omanduses oleva Lihula Oja tn 9 kinnistu sihtotstarbe muutmine, hoonestusala, ehitusõiguse, liiklus- ja parkimiskorralduse, servituutide, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha kindlaks määramine seoses 30 kohalise erihooldekodu (kolm 10-kohalist peremaja) hoonete ehitamisega.

Planeeringuga kavandatavad tegevused ei oma olulist keskkonnamõju. Planeeritav ala ei asu Natura 2000 võrgustiku alal ning kavandatud tegevused ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonna-juhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 loetletud olulist keskkonnamõju omavate tegevuste hulka.

Detailplaneeringuga muudeti Lihula valla üldplaneeringut. Üldplaneeringus oli Lihula Oja tn 9 maa-ala reserveeritud tootmismaana, detailplaneeringuga määratud uus sihtotstarve on ühiskondlike hoonete maa.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 09.09.2017 - 08.10.2017. a, avalikul väljapanekul arvamusi ja ettepanekuid planeeringu kohta ei esitatud.