Detailplaneeringud (kehtestatud)

« Tagasi

Lihula Tallinna mnt 35 ja 37 kinnistute ning lähiala detailplaneering

Lihula Tallinna mnt 35 ja 37 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu on kehtestatud Lihula Vallavolikogu 23.08.2016 otsusega nr 44.

Planeeringu eesmärgiks on Lihula Tallinna mnt 35 ja 37 kinnistute hoonestusala, ehitusõiguse, sh. olemasolevate hoonete juurdeehituste ulatuse, liiklus- ja parkimiskorralduse, servituutide, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha ning muinsuskaitse eritingimuste kindlaks määramine seoses Lihula hooldekodu laiendamisega Tallinna mnt 37 kinnistul ning Lihula esmatasandi tervisekeskuse rajamisega Tallinna mnt 35 kinnistule.

Detailplaneeringuga ei muudetud Lihula valla üldplaneeringut.

Planeeritav maa-ala asub Lihula linna vanema asustuse muinsuskaitsealal. Lähialal asub Eesti Apostlik-Õigeusu kirik. Lihula valla üldplaneeringus on planeeritav maa-ala reserveeritud keskuse maana, kus on lubatud äri-, ühiskondlike hoonete- ja elamumaa sihtotstarbed. Planeeritav ala ei asu Natura 2000 võrgustiku alal. Planeeringuga kavandatud SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskuse hoonete rekonstrueerimine ja laiendamine ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 loetletud olulist keskkonnamõju omavate tegevuste hulka.

Lihula Tallinna mnt 35 ja 37 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 25.07.2016.a. kuni 07.08.2016.a. Avalikul väljapanekul arvamusi ja ettepanekuid detailplaneeringu kohta ei esitatud.