Detailplaneeringud (kehtestatud)

« Tagasi

Matsi küla Matsi sadama kinnistu detailplaneering

Eesmärk

Detailplaneeringu eesmärk on hoonete rekonstrueerimine ja laiendamine, funktsionaalselt tervikuna toimivaks puhkealaks vajalike rajatiste planeerimine, autoparkla ja paatide veeskamiskoha planeerimine.

Detailplaneering muudab Varbla valla üldplaneeringut.

 

Algatamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Varbla Vallavolikogu algatas 22.06.2016.a. otsusega nr 77 Matsi sadama kinnistu detailplaneeringu ning otsustas mitte algatada Matsi sadama kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Lääneranna Vallavalitsus (kuni 01.01.2018 Varbla Vallavalitsus), detailplaneeringu koostaja Tartu Arhitektuuribüroo OÜ. Detailplaneeringu kehtestaja on Lääneranna Vallavolikogu

  • 22.06.2016.a. otsus nr 77 "Matsi Sadama kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine"

  • Lähteseisukohad
     

Avalik väljapanek (20.11.2017-25.12.2017)

Varbla Vallavolikogu  võttis 11.10.2017.a otsusega nr 127 vastu Matsi sadama kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 20.11.2017-25.12.2017.a. Varbla vallamajas ning Varbla valla veebilehel varbla.kovtp.ee.

Arvamusi detailplaneeringu kohta sai esitada kirjalikult avaliku väljapaneku lõpuni aadressil Varbla Vallavalitsus, Varbla küla, Lääneranna vald, Pärnumaa, 88201  või e-posti aadressil vallavalitsus@varbla.ee.

Kooskõlastused: Muinsuskaitseamet, Terviseamet, Veeteede Amet, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Keskkonnaamet

 

Avaliku väljapaneku ajal laekus Easternlightestonia OÜ poolt avaldus tehnohoone lisamiseks. 
Ettepaneku alusel täiendati detailplaneeringut ning planeering saadetakse uuesti vastuvõtmisele. 

Täiendav uuring: Matsi sadama tehnohoone mürataseme uuring (ELLE OÜ, töö nr 18/SL/06, veebruar 2018)

 

Avalik väljapanek (18.06.2018-17.07.2018)

Lääneranna Vallavolikogu võttis 17.05.2018.a otsusega nr 56 Matsi sadama kinnistu täiendatud detailplaneeringu vastu ning suunas avalikule väljapanekule. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18.06-17.07.2018.a Lääneranna vallamajas tööpäeviti kell 9.00–17.00 ning valla kodulehel.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult Lääneranna Vallavalitsuse aadressil Jaama tn 1, Lihula linn, Lääneranna vald või vallavalitsus@laaneranna.ee.

 

Täiendatud Matsi sadama detailplaneeringu eelnõu (veebruar 2018)

Kooskõlastused täiendatud eelnõule: 

Terviseamet (19.03.2018)

Keskkonnaamet (28.03.2018)

Veeteede Amet (29.03.2018)

Muinsuskaitseamet (23.03.2018)

Päästeamet (04.04.2018)

Kaitseministeerium (12.04.2018)

 

Rahandusministeerium kiitis heaks Matsi sadama detailplneeringu 29.08.2018.a kirjaga nr 14-11/6086-2.

Kehtestamine

Lääneranna Vallavolikogu kehtestas 27.09.2018.a otsusega nr 95 Matsi sadama kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lääneranna Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris ja Lääneranna Vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula linn).