Detailplaneeringud (kehtestatud)

« Tagasi

Mereäärse küla Ootuse kinnistu detailplaneering

Eesmärk

Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine elamu ja abihoone rajamiseks, paadi veeskamiskoha, juurdepääsu ja tehnovõrkude planeerimine ning ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine. Planeeringuga muudetatakse kehtivat Varbla valla üldplaneeringut.

Algatamine

Lääneranna Vallavolikogu algatas 17.01.2019. a otsusega nr 115 Mereäärse küla Ootuse kinnistu detailplaneeringu koostamise ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Detailplaneeringu algatamise eelnõule esitasid arvamuse Muinsuskaitseamet (05.12.2018 nr 1.1-7/2509-1), Keskkonnaamet (07.12.2018 nr 6-2/18/18262-2) ja Rahandusministeerium (09.12.2018 nr 14-11/8431-2). Lisaks esitas planeeringulahendusele arvamuse Lootuse kinnistu omanik. 

Eelnõu (eskiisi) avalik väljapanek (05.07-06.08.2019)

Ootuse kinnistu eelnõu (eskiis) 06.06.2019. a seisuga.

Arvamusi detailplaneringu kohta oli võimalik esitada kirjalikult avaliku väljapaneku lõpuni aadressil Lääneranna Vallavalitsus, Jaama tn 1, Lihula 90302 Pärnumaa või e-posti aadressil vallavalitsus@laaneranna.ee.

Eelnõu (eskiisi) kooskõlastused ja täiendusettepanekud: 

Detailplaneeringu eelnõu avalik arutelu toimus 23.08.2019 Varbla teeninduskeskuses. Protokoll

Vastuvõtmine

Ootuse kinnistu detailplaneering võeti vastu Lääneranna Vallavolikogu 19.09.2019 otsusega nr 165.

Avalik väljapanek

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 21.10.2019 - 19.11.2019. a.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamused esitada kuni avaliku väljapaneku lõpuni kirjalikult aadressil Lääneranna Vallavalitsus, Jaama tn 1, Lihula linn 90302 või e-postiga aadressil vallavalitsus@laaneranna.ee.

Ehituskeeluvööndi vähendamine

Ootuse detailplaneeringu üheks eesmärgiks on Ootuse maaüksuse osas ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine.

Kehtestamine

Detailplaneering kehtestati Lääneranna Vallavolikogu 17.09.2020. a otsusega nr 210.