Detailplaneeringud (kehtestatud)

« Tagasi

Pagasi küla Uue-Sepa kinnistu detailplaneering

Eesmärk

Detailplaneeringu eesmärgiks on Uue-Sepa (katastritunnus 41102:001:0226) kinnistul asuva kaksik-silohoidla ümberehitamine heinaküüniks ning kinnistu hoonestusala, ehitusõiguse, juurdepääsuteede, liiklus- ja parkimiskorralduse, servituutide, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha kindlaks määramine.

Uue-Sepa kinnistu asub Matsalu rahvuspargi piiranguvööndis. Kaksik-silohoidla ümberehitamine heinaküüniks ei mõjuta oluliselt rahvusparki ning keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole vajalik. Planeeringuga kavandatav tegevus vähendab Kasari jõe luhast varutava heina ladustamist loodusesse.

Algatamine

Eskiis

Detailplaneeringu esialgase planeeringulahenduse (eskiisi) avalik arutelu toimus 6. aprillil kell 15.00 Lääneranna Vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula linn).

Kooskõlastused:

Keskkonnaamet ( 30.04.2018 nr 6-2/18/6215-2)
Maanteeamet (04.05.2018 nr 15-2/18/13498-5)
Päästeamet (09.05.2018)
Maa-amet (14.05.2018 nr 6-3/18/7251-2)

Vastuvõtmine

Detailplaneering võeti vastu Lääneranna Vallavalitsuse 17.05.2018.a korraldusega nr 346.

Avalik väljapanek

Planeeringu avalik väljapanek toimus 11.06.2018-02.07.2018 Lääneranna vallamajas (Jaama tn 1, Lihula linn) ja Lääneranna valla kodulehel. 

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. Ettepanekuid ja vastuväiteid ootame postiga Lääneranna Vallavalitsuse aadressile Jaama tn 1, Lihula linn või e-postiga vallavalitsus@laaneranna.ee

Avaliku väljapaneku ajal ettepanekuid ja vastuviteid ei esitatud.

Kehtestamine

Detailplaneering kehtestati Lääneranna Vallavolikogu 23.08.2018.a otsusega nr 87