Detailplaneeringud (kehtestatud)

« Tagasi

Tamba küla, Tamba tuulepark

Tamba detailplaneeringu  algatamise otsus (Varbla Vallavolikogu 20.02.2003.a otsus nr 7)

Tamba detailplaneeringu  kehtestamise otsus (Varbla Vallavolikogu 19.08.2003.a otsus nr 36)

Detailplaneeringu seletuskiri ja põhijoonis

KMH aruanne (2002, Hendrikson  & Ko)  ja Natura hindamine

Tamba tuulikupargi mürast, varjutamisest ja jäätumisest. Ekspertarvamus. 17.12.2013 Hendrikson & Ko

 

TAMBA TUULEPARGI KASUTUSLUBADE ANDMISE MENETLUS

 

27.07.2017.a Varbla Vallavalitsuse  korraldus nr 427  "Tähtajaliste kasutuslubade väljastamine avatud menetluse jaoks"

27.07.2017 Teavituskiri maaomanikele (nr 7-3/692-1)

24.08.2017.a avaliku istungi protokoll, osavõtjate nimekiri

26.09.2017.a Varbla Vallavalitsuse korraldus nr 474 "Ajutiste kasutuslubade väljastamine"

31.05.2018.a Lääneranna Vallavalitsuse korraldus nr 372 "Kasutuslubade väljastamine"

 

Kasutusloa taotlus ja korralduse eelnõu

20.10.2016 Tuuleenergia OÜ. Kasutusloa taotlus Tamba tuulegeneraator nr 1 ja nr 2

Varbla Vallavalitsus. Tamba tuulegeneraatorite kasutusloa andmise eelnõu, 12 lk
                                     Lisa 1: Müra mõõtmis- ja hindamisprogramm, 2 lk


Muud asjasse puutuvad dokumendid

Empower AS, 2017.Tamba tuulikud, Tamba küla, Varbla vald, Pärnumaa, Mõõdistusprojekt. Töö nr KPL1609, 34 lk.
Akukon Oy Eesti filiaal, 30.11.2016. Tamba tuulikupark, Varbla vald, Pärnu maakond, müratasemete mõõtmine, töö nr 161101-1-A, 16 lk
Varbla Vallavalitsus, 28.12.2016. Korraldus nr 322 „Menetluse läbiviimine avatud menetlusena" 


K. Ristal Advokaadibüroo, 23.12.2016. Taotlus. Tamba tuulegeneraatorite kasutamise peatamiseks ja jõustunud Riigikohtu lahendi haldusasjas nr 3-3-1-15-16 täitmiseks, 6 lk
Varbla Vallavalitsus, 29.12.16 kiri nr 7-4/749.  Taotlus Tamba tuulegeneraatorite ehitusprojekti ja kasutusloa andmise kooskõlastamiseks, 3 lk
- Keskkonnaamet, 06.01.2017 kiri nr 6-2/17/55-2. Tamba tuulegeneraatorite ajutine kasutusluba, 1 lk
- Maanteeamet, 06.01.2017 kiri nr 15-2/17-00015/007. Tamba tuulegeneraatorite ehitusprojekti ja kasutusloa andmise kooskõlastamisest, 1 lk
- Pärnu Maavalitsus, 09.01.2017 kiri nr 12-2/17/9-2. Vastus taotlusele, 2 lk
- Politsei- ja Piirivalveamet, 10.01.2017 kiri nr 2.1-2/2-3. Tamba tuulegeneraatorite ehitusprojekti ja kasutusloa andmise kooskõlastamine, 1 lk
-Terviseamet, 11.01.2017 kiri nr 9.3-1/6. Tamba tuulegeneraatorite ehitusprojekti ja kasutusloa andmine, 2 lk
- Lennuamet, 17.01.2017 kiri nr 4.6-8/17/5-2. Vastus Tamba tuulegeneraatorite ehitusprojekti ja kasutusloa andmise kooskõlastamise taotlusele, 1 lk
- Lennuamet, 07.03.2017 kiri nr 4.6-8/17/756-2. Tamba tuulegeneraatorite kasutusloa andmine, 1 lk
- Kaitseministeerium, 30.01.2017 kiri nr 12-4/17/6. Tamba tuulegeneraatorite ehitusprojekti ja kasutusloa andmise kooskõlastamine, 2 lk
- VARUL, 17.02.2017. Täiendav selgitus seoses Tamba tuulepargi kasutuslubade väljastamise menetlusega ning Kaitseministeeriumi kooskõlastusega, 9 lk.
- Varbla Vallavalitsus, 28.02.2017 kiri nr 7-7/749-3 Kaitseministeeriumile. Tamba tuulegeneraatorite kasutuslubade menetlus, 3 lk
- Kaitseministeerium, 28.03.2017 kiri nr 12-4/17/6. Tamba tuulegeneraatorid, 3 lk.
Terviseamet, 07.06.2017 nr 1.3-7/3433. Arvamus müra mõõtmise programmi kohta, 1 lk
Tuuleenergia OÜ, 07.08.2017. Seisukoht müra mõõtmis- ja hindamisprogrammile Tamba 1 ja Tamba 2 tuulegeneraatorite ajutiste kasutuslubade menetluses

2017 detsember. Varjutamise ning jäätumisohu hinnang. Hendrikson & Ko

Mürataseme mõõtmine Tamba tuulepargi ümber (18.10.2017-20.10.2017). Terviseamet

Tamba müramodelleering 6 m/s ja 8 m/s  (26.09.2017)

Terviseameti hinnang Tamba müramõõtmisele (14.02.2018 nr 9.4-3/931)