Detailplaneeringud (menetluses)

« Tagasi

Haapsi küla Männimäe kinnistu detailplaneering

Eesmärk

Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine kuni kaheksaks elamukrundiks, paadikanali ja paadikuuri asukoha ning moodustavate kruntide hoonestusala, ehitusõiguse ja juurdepääsuteede kindlaks määramine. 

Algatamine

Lääneranna Vallavolikogu alatas 18.04.2019 otsusega nr 139 Haapsi küla Männimäe kinnistu (katastritunnus  86301:005:0042) detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. 

Algatamise eelnõule esitasid arvamused Rahandusministeerium (26.02.2019), Muinsuskaitseamet (27.02.2019) ja Keskkonnaamet (11.03.2019).  Lisaks esitasid naaberkinnistute Haapsi metsa, Taarapõllu ja Ati kinnistu omanikud algatamise eelnõu kohta arvamused. 

Detailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avalik väljapanek 21.10 - 19.11.2019

Detailplaneeringu eskiisi materjalid asuvad  Lääneranna Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris. 

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 20.11.2019 kell 16.00 Varbla teeninduskeskuses.