Detailplaneeringud (menetluses)

« Tagasi

Kadaka küla, Lohu maaüksuse detailplaneering

Eesmärk

Kadaka külas asuva planeeritava ala suurus on 9000 m2 ja see hõlmab elamumaa sihtotstarbega Lohu maaüksust, katastritunnus 86301:004:0118. Maaüksus on hoonestamata.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Lohu maaüksusele ehitusõiguse määramine elamu (suvemaja) ja ühe abihoone rajamiseks, taristu planeerimine ja ranna ehituskeeluvööndi vähendamine.

Looduskaitseseaduse § 40 kohaselt on ranna ehituskeeluvööndit võimalik vähendada Keskkonnaameti nõusolekul kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava vastuvõetud detailplaneeringu alusel.

Algatamine

Detailplaneering algatati Lääneranna Vallavolikogu 09.06.2022 otsusega nr 50 "Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (Kadaka küla, Lohu)"