Detailplaneeringud (menetluses)

« Tagasi

Kelu küla Tammas-Mardi kinnistu detailplaneering

Eesmärk

Planeeritava ala suurus on 2,0 ha ja see hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega hoonestamata Tammas-Mardi maaüksust, katastritunnus 41102:001:0219. Tammas-Mardi kinnistu asub Matsalu rahvuspargi piiranguvööndis ning Lihula valla üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu kohustusega alal.Juurdepääs planeeringualale on avalikus kasutuses olevalt Võeka-Seli teelt.
 
Detailplaneeringu eesmärgiks on Tammas-Mardi kinnistu sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks, hoonestusala ja ehitusõiguse, arhitektuur-ehituslike ja keskkonnakaitse tingimuste, rajatiste ja tehnovõrkude asukohtade määramine ning haljastuse ja heakorra põhimõtete määratlemine. Kinnistu on olnud hoonestatud taluhoonetega. Planeeringuga kavandatav tegevus on kehtiva Lihula valla üldplaneeringu kohane, üldplaneeringuga ei ole kinnistu osas juhtsihtotstarvet reserveeritud.

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemide seaduse § 6 ja § 61 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määrusega nr 224 kehtestatud § 13 lõikes 8 tegevusvaldkondade täpsustatud loetelu kohaselt ühe elukoha väljaehitamine ei kuulu tegevuste hulka, mis võib kaasa tuua olulist negatiivset keskkonnamõju. Eeldatavalt ei kaasne planeeringuga kavandatud tegevustega olulist negatiivset mõju Natura 2000 (Matsalu rahvuspark) ala looduskeskkonnale, kultuuripärandile ega inimeste tervisele, heaolule ja varale.
 

Algatamine

Lääneranna Vallavalitsus algatas 26.01.2022 korraldusega nr 62 Kelu küla Tammas-Mardi kinnistu detailplaneeringu ning otsustas mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist.