Detailplaneeringud (menetluses)

Lihula linn, Penijõe tee 1a maaüksuse detailplaneering

Üldinfo

Planeeritav ala: Lihula linnas asuv Penijõe tee 1a maaüksus, pindala on 5,7 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa, katastritunnus 41101:001:0893. Maaüksus on hoonestamata.

Detailplaneeringu ülesandeks on Penijõe tee 1a maa-ala jagamine ärimaa, tootmismaa, transpordimaa, elamumaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuseteks eesmärgiga rajada planeeritavale alale kuni kolm mitmeotstarbelist äri-, lao- ja tootmishoonet ning päikeseelektrijaam. Juurdepääs avalikule teele on kavandatud Penijõe teelt.

Planeeringuga nähakse ette Penijõe tee 1a jagamine tootmismaa, äri- ja tootmismaa, maatulundusmaa, elamumaa ja liiklusmaa krundiks. 3,5 ha suurusele tootmismaa krundile on kavandatud päikeseelektrijaam, 0,9 ha suurusele äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundile ehitusalaga kuni 1700 m2 3 hoonet kõrgusega kuni 11 m väikeettevõtluse ja tootmise tarbeks, elamumaa krundile ehitusalaga kuni 100 m2 1 abihoone. Juurdepääs maa-alale on Penijõe teelt. Parkimine on ette nähtud lahendada planeeringuala siseselt. Planeeringuala veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse Lihula linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumisega, nähakse ette tuletõrjevee tiigi rajamine.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane, üldplaneeringuga planeeringualale sihtotstarvet määratud ole. Penijõe tee 1a piirneb üldplaneeringuga määratud tootmismaaga.

Planeeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulisi mõjusid, võimalikud on tavapärased ehitustegevusega kaasnevad ajutised riskid ja negatiivsed mõjud. Eeldatavalt ei kaasne planeeringuga kavandatud tegevustega olulist negatiivset mõju Natura 2000 aladele, looduskeskkonnale, kultuuripärandile ega inimeste tervisele, heaolule ja varale.

Algatamine

Detailplaneering algatati Lääneranna Vallavalitsuse 07.09.2022 korraldusega nr 562 "Detailplaneeringu algatamine (Lihula, Penijõe tee 1a)"

Avalik väljapanek

Detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Lääneranna Vallavalitsuse 29.12.2022 korraldusega nr 938 "Lihula linna Penijõe tee 1a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine". Avalik väljapanek toimus 23.01.2023 – 06.02.2023 tööajal Lääneranna vallamajas (Lihula Jaama tn 1) ja veebilehel www.laanerannavald.ee. Arvamusi oli võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul kirjalikult Lääneranna Vallavalitsusele kuni 06.02.2023 aadressil Jaama tn 1 Lihula 90302 või e-postiga vallavalitsus@laaneranna.ee

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.

Avaliku väljapaneku käigus esitatud kõigi ettepanekute ja arvamustega on arvestatud ja detailplaneeringut vastavalt täiendatud. Väljapanekul esitatud arvamuses osutati asjaolule, et planeeringuga on Penijõe tee 1a asuvad kraavid määratud likvideerimisele ning sellest tulenevalt ei ole võimalik edaspidi Penijõe tee 5 kinnistult liigvett ära juhtida ning tehti ettepanek rajada Penijõe tee 5 ja Penijõe tee 1a asuva kraavi vahele uus kraav, mis juhiks Penijõe tee 5 liigvee Penijõe tee 1a asuvasse säilitatavasse kuivenduskraavi. Detailplaneeringu seletuskirja ja jooniseid täiendati vastavalt ettepanekule, ühtlasi lisati sademevee toru Penijõe tee 3 liigvee juhtimiseks planeeringualal asuvasse kraavi.

Kehtestamine

Detailplaneering kehtestati Lääneranna Vallavalitsuse 15.02.2023 korraldusega nr 98 "Lihula linna Penijõe tee 1a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine".