Detailplaneeringud (menetluses)

« Tagasi

Matsi külas Matsi ja Maria kinnistute detailplaneering

Eesmärk

Detailplaneeringu eesmärk on Maria kinnistule (86301:001:0405) ja Matsi kinnistule (86301:001:0407) ehitusõiguse ulatuse määramine ja ehituskeeluvööndi vähendamine, sihtotstarvete muutmine ja nende kahe kinnistu maa-ala jagamine neljaks krundiks.

Algatamine

Lääneranna Vallavolikogu 10.06.2021 otsusega nr 271 algatati detailplaneering ja kinnitati lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Matsi külas Matsi ja Maria kinnistutele.