Detailplaneeringud (menetluses)

« Tagasi

Mereäärse küla Ootuse kinnistu detailplaneering

Eesmärk

Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine elamu ja abihoone rajamiseks, paadi veeskamiskoha, juurdepääsu ja tehnovõrkude planeerimine ning ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tegemine. 

Algatamine

Lääneranna Vallavolikogu algatas 17.01.2019.a otsusega nr 115 Mereäärse küla Ootuse kinnistu detailplaneeringu koostamise ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Detailplaneeringu algatamise eelnõule esitasid arvamuse Muinsuskaitseamet (05.12.2018 nr 1.1-7/2509-1), Keskkonnaamet (07.12.2018 nr 6-2/18/18262-2) ja Rahandusministeerium (09.12.2018 nr 14-11/8431-2). Lisaks esitas planeeringulahendusele arvamuse Lootuse kinnistu omanik. 

Eelnõu (eskiisi) avalik väljapanek (05.07-06.08.2019)

Ootuse kinnistu eelnõu (eskiis) 06.06.2019.a seisuga.

Arvamusi detailplaneringu kohta saab esitada kirjalikult avaliku väljapaneku lõpuni aadressil Lääneranna Vallavalitsus, Jaama tn 1, Lihula 90302 Pärnumaa või e-posti aadressil vallavalitsus@laaneranna.ee.

Eskiisi kooskõlastused/ettepanekud: 

Päästeamet
Rahandusministeerium
Muinsuskaitseamet
Keskkonnaamet (kooskõlastamata jätmine)