Detailplaneeringud (menetluses)

« Tagasi

Saastna küla Käenu kinnistu detailplaneering

Eesmärk

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Käenu kinnistule ehitusõiguse ulatuse määramine talumajapidamise väljaehitamiseks.

Algatamine

Lääneranna Vallavalitsus algatas 06.08.2021 korraldusega nr 587 Saastna külas Käenu kinnistule detailplaneeringu koostamise ja kinnitas lähteseisukohad ning jättis algatamata keskkonnamõju hindamise.