Detailplaneeringud (menetluses)

« Tagasi

Saastna küla Kurendi kinnistu detailplaneering

Eesmärk

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kurendi kinnistule ehitusõiguse ulatuse määramine talumajapidamise lõplikuks väljaehitamiseks.

Algatamine

Lääneranna Vallavalitsuse 09.06.2021 korraldusega nr 462 algatati detailplaneering ja kinnitati lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine Saastna külas Kurendi kinnistule.