Detailplaneeringud (menetluses)

« Tagasi

Virtsu alevik, Tallinna mnt 31 maaüksuse detailplaneering

Eesmärk

Virtsu alevikus asuva planeeritava ala suurus on 8,57 ha ja see hõlmab tootmismaa sihtotstarbega Tallinna mnt 31 maaüksust, katastritunnus 43001:001:0884. Maaüksusel asuvad endise Virtsu kalatehase hooned. Juurdepääs planeeringualale on Risti-Virtsu riigimaanteelt (Tallinna maanteelt).

Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta tootmismaa sihtotstarbega Tallinna mnt 31 maaüksuse sihtotstarvet, jagada kinnistu kahekümne kaheksaks krundiks, määrata kruntidele ehitusõigus ja lahendada vajalik taristu. Planeeringuga soovitakse maa jagada 7. tootmishoone- ja laomaa, 1. sadama, 3. kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone, 1. majutushoone, 12. üksikelamumaa, 1. turismi-, matka- ja väljasõidukoha, 1. kultuuri- ja spordiasutuse, 1. tee ja tänavamaa ja 1. parkimisehitise krundiks. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Virtsu aleviku Tallinna mnt 31 katastriüksuse osas Hanila valla üldplaneeringut, muutes seni 100% tootmismaa juhtsihtotstarbega maa osaliselt tootmis-, äri-, elamu, transpordi- ja üldmaa sihtotstarbega maaks ning määrata kindlaks ranna ehituskeeluvööndi ulatus, vähendades sealhulgas ehituskeeluvööndit.

Vastavalt PlanS § 125 lõike 1 punktidele 1 ja 2 on detailplaneeringu koostamine on nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks ja olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust. Looduskaitseseaduse § 40 kohaselt on ranna ehituskeeluvööndit võimalik vähendada Keskkonnaameti nõusolekul kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava vastuvõetud detailplaneeringu alusel.

Planeeringuala piirneb läänes Väinamere hoiualaga, Natura 2000 Väinamere linnualaga ja Natura 2000 Väinamere loodusalaga. Planeeringualale ulatuvad Väinamere veekaitsevöönd, ranna- ja kalda ehituskeelu ning piirnaguvööndid.

Uuringute vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

 

Algatamine

Virtsu alevikus asuva Tallinna mnt 31 kinnistu detailplaneering algatati Lääneranna Vallavolikogu 24.03.2022 otsusega nr 38.