Detailplaneeringud (menetluses)

« Tagasi

Virtsu alevik, Virtsu park 4 maaüksuse detailplaneering

Eesmärk

Virtsu alevikus asuva planeeritava ala suurus on 1,14 ha ja see hõlmab üldkasutatava maa sihtotstarbega hoonestamata Virtsu park 4 maaüksust, katastritunnus 19502:003:0003.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Virtsu park 4 maaüksuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, maaüksuse jagamine kuni kolmeks (3) krundiks, kruntide ehitusõiguse määramine, juurdepääsude ja taristuga varustatuse lahendamine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva Hanila valla üldplaneeringu muutmiseks, üldplaneeringu järgselt on Virtsu park 4 maaüksuse juhtsihtotstarve üldkasutatav maa.

Planeeringuala ei asu looduskaitse- ega hoiualal. Planeeringuala kirdeosale ulatub muinsuskaitse alune Virtsu mõisa park ning muinsuskaitsealuse Virtsu mõisa pargi piirdemüür ja müüri  kaitsevöönd.

Uuringute vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Algatamine

Virtsu alevikus asuva Virtsu park 4 maaükssue detailplaneering algatati Lääneranna Vallavolikogu 24.03.2022 otsusega nr 37.