Detailplaneeringud (menetluses)

« Tagasi

Virtsu alevik, Maia kinnistu detailplaneering

Eesmärk

Virtsu alevikus asuva planeeritava ala suurus on 20,3 ha ja see hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega hoonestamata Maia maaüksust, katastritunnus 19502:003:0032.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Maia kinnistu sihtotstarbe osaline muutmine maatulundusmaast elamumaaks, Laheääre tänava äärde kavandatud ligikaudu kuni 3,5 ha suuruse elamumaa hoonestamine ja jagamine kuni kuueks vähemalt 5000 m2 suuruseks elamukrundiks, kruntide hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine, taristu lahendamine. Juurdepääs planeeringualale on avalikus kasutuses olevalt Laheääre tänavalt.

Kavandatav tegevus on kehtiva Hanila valla üldplaneeringu kohane, elamukrundid on kavandatud Hanila valla üldplaneeringuga Laheääre tänava äärde reserveeritud elamumaale.

Algatamine

Virtsu alevikus asuva Maia kinnistu detailplaneering algatati Lääneranna Vallavalitsuse 26.01.2022 korraldusega nr 61.