Planeeringute teated

« Tagasi

Haapsi küla Männimäe kinnistu detailplaneeringu algatamine

Lääneranna Vallavolikogu alatas 18.04.2019 otsusega nr 139 Haapsi küla Männimäe kinnistu (24,78 ha) detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. 

Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine kuni kaheksaks elamukrundiks, paadikanali ja paadikuuri asukoha ning moodustavate kruntide hoonestusala, ehitusõiguse ja juurdepääsuteede kindlaks määramine.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek ehituskeeluvööndi vähendamiseks seoses paadikanali, paadikuuri ja elamute planeerimisega. Tegemist on Varbla valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga ehituskeeluvööndi vähendamise vajaduse tõttu. 

Otsusega on võimalik tutvuda Lääneranna Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris ja tööpäeviti Lääneranna vallamajas (Jaama tn 1, Lihula linn).