Planeeringute teated

« Tagasi

Haapsi küla Männimäe kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Lääneranna Vallavolikogu 11. märtsi 2021. a otsusega nr 239 lõpetati üldplaneeringut muutva Haapsi küla Männimäe kinnistu detailplaneeringu koostamine tuginedes kinnistu omaniku sooviavaldusele.

Lääneranna Vallavolikogu 18. aprilli 2019. a otsusega nr 139 algatati nimetatud detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeritav ala asub Lääneranna vallas Haapsi külas Liivi lahe rannal ja selle suurus on 24,78 ha ning sihtotstarve 100% maatulundusmaa. Männimäe kinnistule puudub juurdepääs avalikult teelt.
Detailplaneeringu eesmärk oli jagada kinnistust seitse üksikelamu krunti ning mereäärsele alale kavandada ühine paadikanal ja -kuur.

Kuna hoonestus sooviti kavandada ranna- ja kalda ehituskeeluvööndisse, siis sisaldas planeeringulahendus ehituskeeluvööndi vähendamise ja üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Keskkonnaameti ja Rahandusministeeriumi seisukohast ei olnud detailplaneeringu eskiislahenduses ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek  piisavalt põhjendatud ja perspektiivne antud asukoha looduslike tingimuste tõttu. Lisaks arvestati asjaolu, et Männimäe kinnistul on piisavalt ruumi detailplaneeringu eesmärgi realiseerimiseks väljapool ehituskeeluvööndi ulatust. 

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad valla veebilehe kaudu.