Planeeringute teated

« Tagasi

Haapsi küla Taaratamme kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Varbla Vallavolikogu on 03.02.2005.a otsusega nr 1 algatanud Mereäärse küla Taaratamme
kinnistu (katastriüksuse tunnus 86301:005:0071) detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on 8
ehituskrundi moodustamine ning maa sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks.
Käesoleva ajani ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud.
29.06.2006. aastast alates asub Taaratamme kinnistu Haapsi külas.


01.07.2015.a kehtima hakanud planeerimisseaduse ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse kohaselt tuleb enne 01.07.2015.a algatatud detailplaneeringu menetlused lõpule viia hiljemalt 2018. aasta 01. juuliks.

08.02.2018.a kirjaga nr 2018/8-1/73-1 küsis Lääneranna Vallavalitsus Taaratamme kinnistu
maaomanikelt seisukohta detailplaneeringu lõpetamise kohta. 23.05.2018.a esitas maaomanik
nõusoleku (Lääneranna valla dokumendiregistris kiri nr 2018/8-1/399-1) detailplaneeringu
menetluse lõpetamiseks.

Lääneranna Vallavalitsus lõpetas Taaratamme kinnistu detailplaneeringu koostamise 07.06.2018.a korraldusega nr 396. Korraldusega on võimlaik tutvuda Lääneranna Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.