Planeeringute teated

Mereäärse küla Ootuse kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Varbla Vallavolikogu algatas 27.06.2012.a otsusega nr 23 Mereäärse küla Ootuse kinnistu (katastritunnus 86301:001:0332) detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on ehituskeeluvööndisse elamu ja abihoonete ehitamine. 

01.07.2015.a kehtima hakanud planeerimisseaduse ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse kohaselt tuleb enne 01.07.2015.a algatatud detailplaneeringu menetlused lõpule viia hiljemalt 2018. aasta 01. juuliks. Sama seaduse § 1 lõike 5 kohaselt võib planeeringu koostamise korraldaja enne käesoleva seaduse jõustumist algatatud detailplaneeringu menetluse lõpetada, kui planeerimisseaduse kohaselt puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Planeerimisseaduse § 129 lõike 1 punkti 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada, kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks halduslepingu sõlmimisest.

Kohaliku omavalitsuse ja detailplaneeringust huvitatud isiku vahel ei ole sõlmitud halduslepingut detailplaneeringu koostamiseks. Lisaks ei ole käesoleva ajani esitatud vallavalitsusele detailplaneeringut edasiseks menetlemiseks.

Lääneranna Vallavalitsus lõpetas 08.08.2018.a korraldusega nr 537 Varbla  Vallavolikogu 27.06.2012.a otsusega nr 23 Mereäärse küla Ootuse kinnistu (katastritunnus 86301:001:0332) detailplaneeringu koostamise.

Korraldusega on võimalik tutvuda Lääneranna Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris