Planeeringute teated

Eesti mereala planeeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Rahandusministeerium teavitab, et Eesti mereala planeeringu eelnõu (eskiisi) ja mõjude hindamise eelnõu avalik väljapanek toimub rahandusministeeriumi veebilehel ja mereala portaalis 23. aprillist kuni 23. maini.

Eesti mereala planeeringu eskiislahenduse avalikustamine

Mereala planeeringu eesmärk on leppida kokku Eesti mereala kasutuse põhimõtetes pikas perspektiivis, et panustada merekeskkonna hea seisundi saavutamisse ja säilitamisse ning edendada meremajandust. Eskiislahendus kajastab Eesti merealal erinevaid merekasutusi koos, andes valdkonniti suuniseid ja tingimusi. Fookuses on eeskätt uued merekasutuse viisid, kus arendushuvid on juba olemas või heade eelduste tõttu prognoositavad, näiteks vesiviljelus ja energiatootmine. Neile seab planeering kasutustingimused ning tuuleenergeetika jaoks ka ruumiliselt määratletud arendusalad.

Planeeringu koostamise käigus hinnatakse kõikide merealal juba toimuvate ja alles kavandatavate tegevuste koosmõju ning hinnatakse nende tegevustega kaasnevat mõju merekeskkonnale ja majandusele, samuti tegevuste sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ning mõju inimese tervisele. Mereala planeering koostatakse koostöös konsultandimeeskonnaga Hendrikson&Ko-st.

Mõjude hindamise töögrupi sisendit eskiislahendusele on kajastatud eskiislahenduse seletuskirjas kasutusvaldkondade lõikes eelnõule kohases täpsusastmes, välja on toodud olulisemad kaasnevad mõjud. Põhjalikumalt analüüsitakse kaasnevaid mõjusid planeeringu põhilahenduse koostamise raames, siis koostatakse ka eraldiseisev mõjude hindamise aruanne.

Kehtestatud planeering on tulevikus aluseks erinevate mereala kasutamist lubavate otsuste langetamisel nii ministeeriumidele kui ametitele. Ettevõtjatele, investoritele, kohalikele omavalitsustele ning rannikukogukondadele saab planeering olema tegevuse suunajaks.

Planeeringu ja mõjude hindamise materjalid on leitavad mereala portaalist. Mereala planeeringu menetlust puudutav informatsioon on lisaks mereala portaalile kättesaadav ka rahandusministeeriumi kodulehelt.

Korraldame ka eskiislahendust tutvustava arutelu enne avaliku väljapaneku algust. Arutelu toimub rahandusministeeriumis 18.04 kell 10.00-12.00 (Suur-Ameerika 1, Tallinn). Palume oma osalus registreerida.

Arvamusi ja ettepanekuid planeeringule saab esitada rahandusministeeriumi emailil info@fin.ee 23. maini. Küsimustega saab pöörduda rahandusministeeriumi nõuniku Triin Leplandi poole emailil triin.lepland@fin.ee ja telefonil 4520521.

Huvilised on oodatud osalema ka eskiislahenduse ja selle mõjude hindamise avalikel aruteludel mereäärsetes maakondades, kus tutvustatakse eskiislahendust ning käsitletakse avalikul väljapanekul esitatud arvamusi ja antakse neile vastuseid.

Planeeringu eelnõu (eskiislahenduse) ja mõjude hindamise eelnõu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad:

    11.06.2019 algusega kell 16.00 Lääne-Virumaal Eisma sadamas (Eisma küla, Vihula vald)
    12.06.2019 algusega kell 16.00 Läänemaal Iloni Imedemaal (Kooli 5, Haapsalu)
    13.06.2019 algusega kell 16.00 Harjumaal Haven Kakumäe jahisadamas (Lesta 16/18, Tallinn)
    17.06.2019 algusega kell 16.00 Saaremaal Väikelaevaehituse kompetentsikeskuses (Tallinna 19, Kuressaare)
    20.06.2019 algusega kell 16.00 Ida-Virumaal Meresuu SPA hotellis (Aia 48a, Narva-Jõesuu)

 

Lisaks korraldame Tallinna merepäevade raames 12.07 kell 16.00 Lennusadama staabimaja õues järgmise meremõtlejate foorumi, mille teemaks on „Kas meri + majandus = meremajandus?". Meremõtlejate foorumil arutletakse laiemalt meremajanduse tulevikusuundadest erinevate valdkondade lõikes ja mereala planeeringu eskiislahenduse seostest sellega. Ootame kõiki huvilisi osalema.

Info avalike arutelude kohta leiab ka mereala portaalist.

Rahandusministeerium