Planeeringute teated

« Tagasi

Käenu kinnistule detailplaneeringu algatamine

Lääneranna Vallavalitsuse 06.08.2021 korraldusega nr 587 algatati detailplaneering ja kinnitati lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine Saastna külas Käenu kinnistule.

Planeeritav ala asub Matsalu rahvuspargi maa-alal ja koosneb Käenu kinnistust (41101:001:0581) ning lähialast, mille suurus on ligikaudu 12,0 ha.

Matsalu rahvuspargis kehtib kaitse-eeskiri, mille kohaselt on rahvuspargi valitseja Keskkonnaamet, kes on detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad kooskõlastanud 01.06.2021 kirjaga nr 6-2/21/9850-2.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Käenu kinnistule ehitusõiguse ulatuse määramine talumajapidamise väljaehitamiseks.

Vastavalt täna kehtivale Lihula valla üldplaneeringule on Matsalu rahvuspargi alal uute hoonete püstitamisel detailplaneeringu koostamise kohustus. Matsalu rahvuspargi maastike kultuuripärandi kaitse-eesmärk on säilitada külades asustusstruktuur ja ajalooline maakasutus, mis tähendab ehitamise lubamist eelkõige varem hoonestatud talukohtades, säilitades piirkonnas levinud krundisisest hoonete paigutust ja arvu hoovialadel.

Detailplaneeringu elluviimisel ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid ega kahjulikke tagajärgi, mis põhjustaksid keskkonnas pöördumatuid muutusi ja seaksid ohtu inimeste tervise, vara, heaolu või kultuuripärandi, mistõttu ei algatatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal on vaja tellida topo-geodeetiline mõõdistus, kuid detailplaneeringu koostamiseks ei ole vaja teha täiendavaid uuringuid. Kui nende vajadus selgub planeerimise käigus, siis tuleb uuringud teha ja lisada detailplaneeringu materjalidele.

Algatatud detailplaneeringu korraldusega saab tutvuda Lääneranna valla dokumendiregistris.