Planeeringute teated

« Tagasi

Kirbla küla Jõeääre kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Lihula Vallavalitsus algatas 07.09.2010.a korraldusega nr 395 Kirbla küla Jõeääre kinnistu (katastritunnus41103:001:0149) detailplaneeringu.  Planeeringu eesmärk on puhkemajakeste ning nende juurde kuuluvate abihoonete rajamine ning avalikult kasutatava Jõeääre tee (teeregistris Sillaaluse tee nr 4111062) asukoha kindlaks määramine. 

01.07.2015.a kehtima hakanud planeerimisseaduse ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse kohaselt tuleb enne 01.07.2015.a algatatud detailplaneeringu menetlused lõpule viia hiljemalt 2018. aasta 01. juuliks. Sama seaduse § 1 lõike 5 kohaselt võib planeeringu koostamise korraldaja enne käesoleva seaduse jõustumist algatatud detailplaneeringu menetluse lõpetada, kui planeerimisseaduse kohaselt puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Planeerimisseaduse § 129 lõike 1 punkti 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada, kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks halduslepingu sõlmimisest.

 Peale Lihula Vallavalitsuse 20.05.2014 korraldusega nr 176 Jõeääre kinnistu detailplaneeringu lähteülesande pikendamist ei ole detailplaneeringu koostamine edasi läinud ning detailplaneeringut ei ole vallavalitsusele edasiseks menetlemiseks esitatud ning huvitatud isik detailplaneeringu lähteülesande kehtivuse pikendmaist taotlenud ei ole.

Lääneranna Vallavalitsus lõpetas 24.05.2018.a korraldusega nr 371 Kirbla küla Jõeääre kinnistu detailplaneeringu koostamise.

Korraldusega on võimalik tutvuda Lääneranna Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.