Planeeringute teated

Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuste eelnõude ning asukoha eelvaliku ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande avaliku väljapaneku tulemused

Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneering algatati Lääneranna Vallavolikogu 14.05.2020 otsusega nr 197. 23.01.-23.02.2023 toimus planeerimisseaduse § 106 kohane eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuste eelnõude ning asukoha eelvaliku ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) I etapi aruande (aruanne) avalik väljapanek ala nr 2 ja 2a (pindala 593 ha Allika, Nõmme ja Ännikse külade territooriumil), nr 3 (pindala 737 ha, Vatla, Kiska, Sookalda ja Paatsalu külade territooriumil), nr 5 ja 5a (pindala 697 ha, Tuudi, Kunila, Karuse, Kinksi Linnuse, Nurme ja Parivere külade territooriumil). Eeltoodud alade puhul ei kaasne tuuleparkide rajamisega olulist ebasoodsat keskkonnamõju, kui arvestatakse aruandes toodud tingimusi ja rakendatakse eriplaneeringu detailse lahenduse koostamisel väljatöötatavaid leevendusmeetmeid.

Avaliku väljapaneku jooksul laekus Lääneranna Vallavalitsusele 11 kirja arvamuste ja ettepanekutega, neist 3 eraisikutelt või nende juriidiliselt esindajalt, 5 riiklikult ametkonnalt, 2 tuuleenergeetika arendajalt, 1 kaevandusettevõtjalt. Välja toodi alljärgnevad teemad:

  • tuulikutega kaasnev müra ja visuaalne häiring,
  • Kõverdama turbatootmisala väljaarvamine alast nr 5,
  • otsuste eelnõude täiendamine KSH-s toodud arendustingimustega,
  • eriplaneeringu edasine menetlus,
  • rohkem kui ühe tuulepargi rajamiseks sobiva ala väljavalimise põhjendatus.

Lisaks esitasid ametkonnad aruande osas täpsustusi. Otsuste eelnõusid täiendatakse KSH-s toodud tingimustega, tuuakse rohkem esile müra ja visuaalse häiringu põhjaliku käsitluse vajadust detailse lahenduse etapis, alast nr 5 arvatakse välja Kõverdama turbatootmisala. Vallavalitsus on seisukohal, et arvestades vajadust tagada energiajulgeolek ja täita kliimaeesmärgid on eriplaneeringuga otstarbekas kavandada sobivaid asukohti mitmele tuulepargile ning et eriplaneeringu I etapi käigus läbiviidud hindamine on piisav ja asjakohases detailsuses. Planeeringu edasise menetluse osas kaaluti ettepanekut alal nr 5 ja 5a vastavalt 17.03.2023 jõustunud planeerimisseaduse muudatustelele detailse lahenduse koostamisest loobumist projekteerimistingimuste kasuks kuid ettepaneku tegija loobus ettepanekust.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimusid 03.04.2023 Lihulas, Lääneranna vallamajas ja Vatla raamatukogus ning 06.04.2023 Varbla rahvamajas. Kokku osales aruteludel 45 inimest. Aruteludel tõusetus kõige enam tuulikute müra ja visuaalse häiringu teema.

Peale avaliku väljapaneku tulemuste alusel muudatuste tegemist esitatakse Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruanne ning asukoha eelvaliku otsuste eelnõud Lääneranna Vallavolikogule vastuvõtmiseks.

Lisainfo veebilehel https://www.laanerannavald.ee/tuuleparkide-eriplaneering