Planeeringute teated

« Tagasi

Mereäärse küla Ootuse kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Lääneranna Vallavolikogu kehtestas 17.09.2020 otsusega nr 201 Mereäärse küla Ootuse kinnistu (katastriüksuse tunnus 86301:001:0332, registriosa nr 4463306) detailplaneeringu vastavalt Klotoid OÜ (reg kood 10207096) tööle nr 110419.

Planeeringuala suurus on 1,6 ha  ja see hõlmab Ootuse kinnistut koos lähialaga, mis asub hajaasustusalal ajaloolisele ridakülale iseloomuliku hoonestusega  Mereäärse külas. Planeeritav ala jääb Läänemere ehituskeeluvööndisse ja planeering sisaldab ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekut, mille tõttu on nimetatud detailplaneering muudab täna kehtivat Varbla valla üldplaneeringut.

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse ulatuse määramine Ootuse kinnistule ühe kuni 8 m kõrguse üksikelamu ja kahe kuni 5 m kõrguse abihoone püstitamiseks (kokku maksimaalse ehitusaluse pinnaga 400 m2)  ning paadi veeskamiskoha, juurdepääsude sh pääsu kallasrajale ja tehnovõrkude planeerimine.

Ootuse kinnistule kavandatud ulatuses ehituskeeluvööndi vähendamine on kavandatud vastavuses looduskaitseseaduse § 40 lõikes 1 sätestatud tingimustega: arvestab ranna- ja kalda eripära ning kaitse eesmärke, lähtub taimestikust, reljeefist,  kõlvikute ja kinnisasjade piiridest, kallasrajale juurdepääsu tagamisest, olemasolevast teest ja tehnovõrkudest ning piirkonnas väljakujunenud asustusest. Uusehitustele  ehitusõiguste määramisel on lähtutud avalikust huvist ja ranna kaitse eesmärgist ning rannale  on tagatud avalikult kasutav juurdepääs kallasrajal vabalt liikumiseks.

Tehnovõrgud – veevarustus, kanalisatsioon ja soojavarustus on lahendatud lokaalselt. Kinnistul on  olemasolev elektritoide.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Lääneranna valla veebilehel
www.laanerannavald.ee/kehtestatud