Planeeringute teated

« Tagasi

Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine

Lääneranna Vallavolikogu 10.06.2021 otsusega nr 272 võeti vastu Hõbesalu küla Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka kinnistute detailplaneering, mis on koostatud LOOB Projekt OÜ poolt, töö nr AP-309/1. 

Planeeritava ala suurus on 1,6 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa, kõik kinnistud on hoonestamata. Juurdepääs alale on Audru-Tõstamaa-Nurmsi riigimaanteelt avalikult kasutatava Polümeeri tee kaudu.

Nimetatud detailplaneeringu eesmärk on  neljale kinnistutele elamumaa sihtotstarbe ja ehitusõiguse ulatuse määramine üksikelamu ja abihoone ehitamiseks, tehnovõrkude ja juurdepääsutee planeerimine ning ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tegemine.

Detailplaneeringu alusel on Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka kinnistutele lubatud püstitada  üks 2 korruseline ükselamu kõrgusega kuni 11 m ja üks 1 korruseline abihoone kõrgusega kuni 5 m. Kõikidel nendel kinnistutel võib olla hoonete alune pindala kuni 400 m2, mille ulatuses taotletakse ehituskeeluvööndi vähendamist.

Varbla valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala hajaasustuse piirkonnas puhkeasutuste reservmaal ranna ja kalda ehituskeeluvööndis.
Üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarve määrab alale edaspidise maakasutuse põhisuuna, kuid detailplaneering võib sisaldada üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Eluasemekohtade rajamise eelmärgil ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekut ning maakasutuse juhtotstarbe muutmist sisaldav detailplaneering taotleb Varbla valla üldplaneeringu muutmist.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.07.-18.08.2021.

Planeeringuga saab tutvuda Lääneranna vallamajas (Jaama 1, Lihula linn) ja valla veebilehel

Ettepanekuid ja arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada 14.07.-18.08.2021 e-posti aadressile vallavalitsus@laaneranna.ee või posti teel Jaama tn 1, Lihula linn, 90302 Pärnu maakond.