Planeeringute teated

« Tagasi

Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu lähteseisukohtade eelnõu avalik väljapanek

Rahandusministeerium teatab, et Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu ning mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu avalik väljapanek toimub 12. juuli 2021 – 10. september 2021. Materjalid tehakse Rahandusministeeriumi veebilehel https://www.rahandusministeerium.ee/et/eesmargidtegevused/ruumiline-planeerimine/riigi-eriplaneeringud#Suure%20v%C3%A4ina%20p%C3%BCsi%C3%BChendus ning paberkandjal omavalitsustes kättesaadavaks hiljemalt 12. juuliks. Dokumentide tutvustamiseks toimuvad arutelud:

  • 13. juulil kell 13.00 Virtsu koolis (Pargi 4, Virtsu alevik)
  • 13. juulil kell 17.00 Hellamaa külakeskuses (Hellamaa küla)
Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu lähteseisukohad ja selle elluviimisega kaasnevate mõjude hindamise väljatöötamise kavatsus on esimene etapp Vabariigi Valitsuse 18.06.2020 korraldusega nr 213 algatatud Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu koostamisel ning selle mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise, läbiviimisel.

Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu ja selle mõjude hindamise eesmärgiks on piirkondade konkurentsivõime suurendamine ning ääremaastumise vähendamine läbi püsiühenduse kavandamise üle Suure väina mandrilt Muhu saarele. Planeeringu koostamisel selgitatakse välja püsiühenduse tagamiseks sobivaim alternatiiv – sild või tunnel – tuginedes valdkonnauuringute tulemustele, kaasaja insenertehnilistele teadmistele ning vajadusele tagada tasakaalustatud lähenemine valdkondlikele huvidele.

Lähteseisukohad ja väljatöötamise kavatsus määratleb Suure väina püsiühenduse kavandamise eesmärgi, annab ülevaate üldistest põhimõtetest, millest planeerimisprotsessis ning ka planeeringu elluviimisel lähtuda, koondab peamised ülesanded, mis planeeringus lahendada tuleb, kaardistab vajalikud uuringud, mis tuleb planeerimisotsuste tegemiseks läbi viia ning määratleb eeldatavad olulised ja asjakohased mõjud, mis Suure väina püsiühenduse kavandamisega kaasneda võivad.
Planeeringu lähteseisukohtade ja väljatöötamise kavatsuse materjalidega on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi veebilehel https://www.rahandusministeerium.ee/et/eesmargidtegevused/ruumiline-planeerimine/riigi-eriplaneeringud#Suure%20v%C3%A4ina%20p%C3%BCsi%C3%BChendus ja paberkandjal. Paberkandjal saab materjalidega tutvuda avaliku väljapaneku toimumise ajal tööpäevadel:

  • Muhu Vallavalitsuses (Vallamaja, Liiva küla)
  • Lääneranna Vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula)
  • Saaremaa Vallavalitsus (Tallinna 2, Kuressaare linn)

Avalikul väljapanekul olevate materjalide tutvustamiseks korraldab Rahandusministeerium arutelusid, kus selgitatakse, mis on avalikul väljapanekul olevate dokumentide eesmärk, milline on nende koostamise protsess olnud seni ja mis saab edasi. Dokumentide tutvustamiseks toimuvad arutelud:

  • 13. juulil kell 13.00 Virtsu koolis (Pargi 4, Virtsu alevik)
  • 13. juulil kell 17.00 Hellamaa külakeskuses (Hellamaa küla)

Planeeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kuni 10. septembrini 2021 (k.a.) aadressil Suur-Ameerika 1, Tallinn või e-posti teel: info@rahandusministeerium.ee.

Planeeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu avaliku väljapaneku järgsete avalike arutelude aeg ja koht teatatakse pärast avaliku väljapaneku lõppemist, kuid hiljemalt 2 nädalat enne arutelude toimumist.