Planeeringute teated

« Tagasi

Virtsu aleviku Kaubaaida kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Hanila Vallavolikogu on 03.11.2011.a otsusega nr 89 algatanud Virtsu alevikus üldplaneeringut
muutva Virtsu kubaaida kinnistu (katastriüksuse tunnus 19502:003:1190, Jaama tn 5)
detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on maa sihtotstarbe muutmine elamu- ja ärimaaks,
olemasoleva hoone laiendamise võimaluste leidmine ja juurdepääsuõiguse seadmine  reformimata riigimaa osas.

01.07.2015.a kehtima hakanud planeerimisseaduse ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse kohaselt tuleb enne 01.07.2015.a algatatud detailplaneeringu menetlused lõpule viia hiljemalt 2018. aasta 01. juuliks.

Detailplaneeringu eskiisi kohalikule omavalitsusele esitatud ei ole. 13.02.2018.a kirjaga selgitas
Lääneranna Vallavalitsus detailplaneeringust huvitatud isikule 01.07.2015.a kehtima hakanud
planeerimisseaduse ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest
tulenevaid nõudeid. 17.05.2017.a e-kirjaga esitas detailplaneeringust huvitatud isik planeeringu
lõpetamise nõusoleku.

Lääneranna Vallavalitsus lõpetas Kaubaaida kinnistu detailplaneeringu koostamise 24.05.2018.a korraldusega nr 369. Korraldusega on võimalik tutvuda Lääneranna Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.