Projekteerimisteated

« Tagasi

Lihula Tallinna mnt 35 projekteerimistingimuste avalik menetlus

Lääneranna Vallavalitsus algatas Lihula Tallinna mnt 35 kinnisasja osas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Alal kehtib „Lihula linna Tallinna mnt 35 ja 37 kinnistute ja lähiala detailplaneering" (kehtestatud Lihula Vallavolikogu 23.08.2016 otsustega nr 44). Planeeringuga on kavandatud ehitada Tallinna mnt 35 krundile olemasoleva ja säilitatava hoone kõrvale 2-korruseline esmatasandi tervishoiukeskus (perearstikeskus). Projekteerimistingimustega soovitakse muuta ja täpsustada Tallinna mnt 35 hoonestusala piire ning rajatava hoone arhitektuurilisi tingimusi (katusekalded).

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 2 kohaselt võib pädev asutus detailplaneeringu olemasolu korral anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi kui detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud uusi asjaolusid. Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 2 ja p 4 on lubatud projekteerimistingimustega täpsustada hoonestusala piire ning hoone detailplaneeringus käsitletud arhitektuurilisi ja ehituslikke tingimusi. Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetluse korras.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 22.01.2018 kuni 05.02.2018. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu ettepanekuid ja vastuväiteid, milliseid saab esitada kirjalikult e-posti aadressil vallavalitsus@laaneranna.ee või postiga aadressil Jaama 1 Lihula 90302 Pärnu maakond.