Projekteerimisteated

« Tagasi

Rannaküla Tiigi projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Lääneranna Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusest Rannakülas Tiigi maaüksusel (katastritunnus 86301:005:0410, 100% elamumaa, pindala 6990 m2, hoonestusala 875 m2). Alal kehtib Varbla Vallavolikogu 28.08.2008 otsusega nr 17 kehtestatud „Anni, Matu, Tommi, Maturanna, Arro, Arropõllu ja Paagimäe kinnistute detailplaneering". Projekteerimistingimustega suurendatakse Tiigi maaüksuse hoonestusala kuni 10% ulatuses idasuunas eesmärgiga tagada krundil kasvava 3 tamme kasvutingimused. Ülejäänud osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 28.märts - 11.aprill 2022.a  Lääneranna valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid kuni 11.aprill 2022.a e-posti aadressil vallavalitsus@laaneranna.ee . Juhul, kui eelnevalt nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib Lääneranna Vallavalitsus asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.