Projekteerimisteated

« Tagasi

Väljamaa kinnistu projekteerimistingimuste avatud menetluse teade

Lääneranna Vallavalitsus korraldab avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks Alakülas Väljamaa kinnistule (41101:002:0091) ca 20 ha suuruse ehitusloakohustusliku päikeseelektrijaama (PEJ) rajamiseks vajaliku projekti koostamiseks.

Väljamaa kinnistu sihtotstarve 100% maatulundusmaa, pindalaga 22,87 ha, millest valdav osa 20,16 ha on looduslik rohumaa. 

Lihula valla üldplaneeringu kohaselt asub Väljamaa kinnistu väljaspool detailplaneeringu kohustusega ala, kus üldplaneeringuga maa sihtotstarvet ei ole muudetud ega selle muutmist piiratud. Ehitamise aluseks väljaspool detailplaneeringu koostamise kohustusega alasid on projekteerimistingimused. 

Juurdepääsu võimalus kinnistule on kruusakattega 3-4 m laiuselt Nilbi teel. Juurdepääsutee päikeseelektrijaama maa-alale tuleb projekteerida nõuetele vastavaks, mis võimaldab raskeveokite liiklemise PEJ ehitus- ja hooldusperioodil nii, et liiklus häiriks ümbruskonna elanikke võimalikult vähe. Vajalik teelõik tuleb välja ehitada enne PEJ ehitamist.

PEJ rajamine ei ole keskkonnale ohtlik tegevus, see ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muutusi ega ohusta inimeste tervist ja heaolu. Päiksepaneelide paigaldamine looduslikule rohumaale võimaldab pärast rajatise likvideerimist  antud maad rohumaana jätkuvalt edasi kasutada.

Väljamaa kinnistu paikneb lähiümbruse hoonestusest piisavalt kaugele, kavandatav rajatis ei tekita müra ega vibratsiooni, siis eeldatavalt ei hakka rajatav PEJ riivama naaberkinnistute omanike huve või õigusi nende omandi kasutamisel.

Kuid ca 20 ha suurusele traditsioonilisele maastikule – looduslikule rohumaale päikesepaneelide paigaldamine on siiski ulatuslik visuaalne  ja keskkonna muudatus ning seetõttu peab Lääneranna Vallavalitsus oluliseks avalikkuse kaasamist.

Projekteerimistingimuste eelnõu materjalidega ning Keskkonnaameti ja Põllumajandus- ja Toiduameti Pärnu esinduse seisukohtadega saab tutvuda 01.09.2021 kuni 15.09.2021 aadressil https://www.laanerannavald.ee/projekteerimisteated.

Ehitisregistris esitatud taotlusega saab tutvuda www.ehr.ee (vajalik ID kaardiga sisselogimine)

Lääneranna Vallavalitsus teeb ettepaneku korraldada avalik menetlus ilma avalikku istungit läbi viimata.

Arvamusi ja ettepanekuid võib esitada avalikustamise perioodil 01.09.2021 kuni 15.09.2021 e-kirja teel vallavalitsus@laaneranna.ee või
postiga Lääneranna Vallavalitsus, Jaama tn 1, Lihula linn, 90302 Pärnu maakond.