Projekteerimisteated

« Tagasi

Virtsu Puhtu tee 22 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapanek

Lääneranna Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste andmise avalikust menetlusest  Virtsu Puhtu tee 22 maaüksusel (katastritunnus 19502:003:0251) .

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 tuleb projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul korraldada avatud menetlusena. Puhtu tee 22 alal kehtib Hanila Vallavalitsuse 12.10.2006 korraldusega nr 370 kehtestatud „Virtsu aleviku Puhtu tee 12 asuva Soosaare kinnistu detailplaneering". Projekteerimistingimustega muudetakse Puhtu tee 22 maaüksuse juurdepääsutee asukohta selliselt, et tee paikneks tervikuna Puhtu tee 22 maaüksusel. Ülejäänud osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 28.märts - 11.aprill 2022.a  Lääneranna valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid kuni 11.aprill 2022.a e-posti aadressil vallavalitsus@laaneranna.ee . Juhul, kui eelnevalt nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib Lääneranna Vallavalitsus asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.