Ühistegevuse toetamine

8.06.21

Ühistegevuste toetamist Lääneranna vallas reguleerib Lääneranna valla eelarvest mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute mittetulundusliku tegevuse toetamise kord.

Toetuse liigid on:

  • tegevustoetus
  • projektitoetus
  • omaosaluse finantseerimise toetus

Toetuste taotlemise ja aruande vormid on leitavad blankettide koondlehelt.


Teised rahastusvõimalused


Toimetaja: EERO SAHK

Kodanikeühenduste toetamine Lääneranna vallas

11.04.22

2018. aastal võttis Lääneranna Vallavolikogu vastu uue korra, mille alusel toetatakse Lääneranna eelarvest kodanikuühendusi – mittetulundusühinguid, sihtasutusi ja seltsinguid.

Korra aluseks on võetud ühinenud nelja valla parimad praktikad. Korra järgi on valla eelarvest võimalik taotleda 3 tüüpi toetust. Nendeks on tegevustoetus, projektitoetus ning omaosaluse finantseerimise toetus. Oluline on teada, et projektitoetust on võimalik taotleda nii seltsingutel, mittetulundusühingutel kui ka sihtasutustel. Tegevustoetust ja omaosaluse finantseerimise toetust on õigus taotleda ainult mittetulundusühingutel ja sihtasutustel. Põhjus selleks on, et nii mittetulundusühingul kui ka sihtasutusel on oma registreeritud ja ametlik põhikiri ja juhatus, mis tagab nende usaldusväärsuse olemaks partner omavalitsusele. Seltsingu tegevus nii konkreetset ja ametlikku registreerimist ei nõua, näiteks pole seltsingul oma pangakontotki, seepärast ongi neil võimalik taotleda vallalt ühekordseid projektitoetusi.

Tegevustoetuste ning projektitoetuste taotlemise tähtajaks on jooksva aasta 1. november. Kindlasti ei tea kõik mittetulundusühingud ega seltsingud aasta lõpuks kõiki tegevusi ja üritusi, mida nad järgmisel aastal korraldada soovivad. Seepärast on uue korra alusel võimalik pärast volikogus vallaeelarve kinnitamist taotleda täiendavalt jooksval aastal toimuvate ürituste ja tegevuste tarbeks projektitoetust. Omafinantseeringu toetusel konkreetset tähtaega ei ole ning seda on võimalik esitada siis, kui ühendusel selleks konkreetne vajadus tekib. Pisut nüüd ka toetuste liikidest lähemalt. Peamine on, et kõigi toetuste peamine eesmärk on toetada tegevusi, mis on suunatud vallale ja valla elanikele.

Tegevustoetus on mõeldud mittetulundusühingu või sihtasutuse erinevate majanduskulude katmiseks ning põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks. Vallas tegutsevad mittetulundusühingud on erinevad, mõned näiteks korraldavad nende käsutusse antud hoonete majandamist, teised aga korraldavad oma piirkonnas erinevaid üritusi. Seega tasub mittetulundusühingul, kes ei ole oma ülesandeks võtnud mõne olulise valla objekti haldamist, kuid kes korraldab mitmeid üritusi oma tegevuspiirkonnas, kindlasti esitada üks tegevustoetuse taotlus, kuhu on kõik üritused juba kirja pandud. Antud juhul oleks võimalik esitada mitu projektitoetuse taotlust, kuid kindlasti on taotlejale lihtsam esitada üks kõiki tegevusi hõlmav taotlus kui jagada oma tegevus laiali mitme üksiku taotluse peale. Tegevustoetusel on veel üks eripära ja nimelt see, et tegevustoetust on võimalik taotleda kuni 12 kuuks.

Projektitoetus on mõeldud ühekordsete ürituste ja tegevuste korraldamiseks. Kindlasti on nii mõnelgi meist tulnud hea idee teha oma kogukonnale vahva üritus või ühistegevus. Kui mõttel on kaasatulijaid, siis tasub kindlasti esitada vallavalitsusele sellekohane projektitoetus ja kui taotlus leiab komisjonilt toetus, ongi võimalik oma soovid ellu viia.

Omaosaluse finantseerimise toetus on mõeldud neile mittetulundusühingutele ja sihtasutustele, kes esitavad taotlusi teistele toetusorganisatsioonidele peale Lääneranna valla. Tihti taotletakse toetust projektidele, mille eelarved on päris suured ja nii kasvab taotleja omaosalus projektis suureks. Just selle omaosaluse katmiseks on võimalik vallast toetust küsida. Silmas tuleb pidada, et alati jääb taotlejal kohustus tasuda protsent omaosalusest. Üldjuhul on võimalik vallalt saada toetust kuni 90% omaosaluse katmiseks. Taotluste lihtsamaks esitamiseks ja et kõik vajalik kirja saaks, on vallavalitsus loonud taotluste blanketid, mida on võimalik leida Lääneranna valla kodulehelt ning küsida vallamajast või piirkondlikest teeninduskeskustest. Kindlasti saadab vallavalitsus taotluste blanketid ise otse neile ühendustele, kelle e-postiaadress on meile teada.

Valla ja kodanikeühenduste paremaks ja kiiremaks infovahetuseks on tänaseks loodud eraldi e-postilist mtylist@laaneranna.ee, kuhu lisati Lääneranna Vallavalitsusele teadaolevate kodanikeühenduste esindajate e-posti aadressid. Kui meie vallas on veel aktiivselt tegutsevaid kodanikeühendusi, kelle e-post ei pruugi olla ühendlisti lisatud või kui teil tekib küsimusi ühenduste toetamise korra kohta, siis julgustame kõiki võtma ühendust Lääneranna valla hariduse, kultuuri ja sotsiaalosakonna juhatajaga.

 

Toimetaja: EERO SAHK